У 2022-2024 навчальному році перед педагогічним колективом стояло голо­вне завдання – вдосконалення навчально-виховного процесу відповідно до вимог Законів України «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту», Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»), Концепції розвитку педагогічної освіти, Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції національного виховання, Концепції Нової української школи, Статуту коледжу, Положення про організацію освітнього процесу, регіональних освітянських програм та інших державних документів із становлення фахової передвищої освіти в Україні.

Уся робота фахового коледжу у 2022-2023 навчальному році проводилася згідно розробленого річного плану роботи закладу передвищої фахової освіти «Луцький фаховий коледж рекреаційних технологій і права» на 2022-2023 роки та була спрямована на вирішення визначеного проблемного питання: «Забезпечення якості надання освітніх послуг в умовах реформування професійної освіти та організації дистанційного і змішаного навчання».

Для вирішення поставленого завдання всі педагогічні працівники коледжу працювали за платформами «ZOOM», «Meet», CLASSROOM, використання яких дозволило ефективно здійснювати освітній процес як під час очного, так і під час дистанційного навчання.

Освітній процес коледжу у 2022-2023 році здійснювали 19 педагогічних працівників, об’єднаних в 2 циклові комісій та методичне об’єднання кураторів академічних груп.

Відповідно до річного плану роботи у 2022-2023 навчальному році відбувалися засідання педагогічної ради, на яких було розглянуто актуальні освітні та психолого-педагогічні проблеми підготовки студентської молоді:

 • 1.Про особливості організації освітнього процесу в коледжі у 2022/2023н.р.

2.Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в коледжі під час воєнного стану (зі змінами та доповненнями).

3.Інструктаж-навчання педагогічних працівників щодо дій на випадок надзвичайної ситуації (тривоги).

4.Про підсумки атестації здобувачів освіти у 2022 році.

5.Про затвердження графіка освітнього процесу у коледжі на 2022/2023 навчальний рік.

6.Про затвердження робочих навчальних планів на 2022/2023 навчальний рік.;

 • 1.Результати перевірки рівня навчальних досягнень студентів спеціальностей.

Результати тематичного оцінювання знань студентів.

2.Про атестацію педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році.

3.Про стан працевлаштування випускників коледжу 2022 року;

 • 1.Про стан використання комп’ютерних технологій в

освітньому процесі коледжу.

2.Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2022 році.

3.Про затвердження        Правил прийому до Луцького фахового коледжу рекреаційних технологій і права.

4.Звіт про роботу приймальної комісії;

 • 1.Про графік освітнього процесу на ІІ семестр 2022/2023 навчальний рік.

2.Про затвердження плану підвищення кваліфікації на 2023 рік;

 • 1. Про підсумки проходження переддипломної практики студентами 4 курсу.

2.Якість навчально-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін за навчальними планами підготовки молодших спеціалістів.

3.Науково-дослідна робота викладачів та студентів як складова навчально-виховного процесу коледжу;

 • 1.Про вивчення та узагальнення досвіду роботи викладачів, які пройшли атестацію.

2.Про підготовку складання державних екзаменів студентами випускних курсів.

           Активно працювала  методична рада Коледжу, на засіданнях якої викладачі обмінювалися досвідом, презентували кращі методичні розробки, надавали рекомендації колегам із питань освітньої роботи:

 •  1.Основні напрямки та зміст роботи педагогічного колективу коледжу над реалізацією проблеми у 2021-2022 н. р.

 2.Якість підготовки та ведення навчальної документації педагогами коледжу.

3.Перевірка та погодження робочих навчальних програм дисциплін;

 • 1.Культура здоров’язбереження у професійній підготовці майбутнього педагога.

2.Про індивідуальні навчальні плани здобувачів фахової передвищої освіти.

3.Про індивідуальні навчальні плани здобувачів фахової передвищої освіти.;

 • 1. Стан викладання теорії і методики фізичного виховання на спеціальності «Фізичне виховання».

2.Формування загальних та фахових компетентностей здобувачів освіти на заняттях дисциплін циклової комісії з професійної та практичної підготовки.

3.Сучасні вимоги щодо ведення обов’язкової ділової документації у закладі фахової передвищої освіти.

 • 1.Виконання викладачами коледжу індивідуальних планів здійснення навчального процесу. Якість керівництва самостійною навчальною роботою студентів.

2.Стан викладання дисциплін  циклової комісії з базової та фундаментальної підготовки. Підготовка документації до акредитації дисципліни.

3. Про інноваційну, методичну та організаційну роботу членів комісії за 2022/2023 н. р.

4.Хід виконання курсових робіт студентами старших курсів.

 • 1.Результати тематичного оцінювання знань студентів.

2.Формування професійної компетентності майбутніх педагогів у процесі організації практики пробних уроків та занять.

3.Вплив культурно-освітнього середовища коледжу на ефективність науково-дослідної роботи викладачів та студентів.

4.Стан викладання безпеки життєдіяльності.

           Постійно згідно графіку проводились засідання адміністративної ради, на яких висвітлювалися питання організації освітнього процесу у коледжі; наради при директору, де вирішувалися оперативні проблеми, розглядалися нагальні та актуальні питання життя коледжу та засідання циклових комісій, на яких вирішувалися проблеми науково-методичної та науково – дослідницької діяльності викладачів.

Система організаційної та науково-методичної роботи охоплювала роботу постійно діючого психолого-педагогічного семінару і сприяла якісній організації освітнього процесу в коледжі, вивченню та узагальненню кращого педагогічного досвіду; забезпечила якісну реалізацію річного плану щодо проведення занять із використанням дистанційних форм і методів навчання.

Багато уваги приділялось формуванню електронної навчально-методичної бази коледжу, навчально-методичному забезпеченню практик, вимогам та рекомендаціям щодо підготовки курсових та дипломних робіт, здійснювався постійний контроль стану викладацької діяльності педагогічних працівників, стану викладання дисциплін, систематизовано та проаналізовано роботу викладачів у ході атестації.

Викладачі Коледжу працювали над основними вимогами до загальноосвітньої та профільної підготовки студентів у поточному році:

 • формування компетенцій студентської молоді у підготовці до обраної професії відповідно до сучасних вимог;
 • впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес;
 • удосконалення керівництва самостійною роботою студентів;
 • впровадження інтегративного підходу при викладанні навчальних предметів і дисциплін;
 • впровадження кваліметричних вимірів ефективності навчальних занять, педагогічної практики, професійного та особистісного становлення студентів;
 • планування та організація виховного процесу за проектною технологією із врахуванням спеціальності та курсу навчання.

Головна навчально-методична проблема, над якою працював фаховиколедж у 2022-2023 навчальному році: «Формування готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності, забезпечення якості освіти майбутнього спеціаліста шляхом впровадження ефективного входження до світового медіа-простору в умовах удосконалення інформаційного освітнього середовища».

Виховна робота Коледжу  була направлена на профілактичні заходи правопорушень, відзначення пам’ятних дат. Велика увага приділялась роботі щодо профілактики булінгу,   формуванню навичок дружніх стосунків здобувачів освіти.

Весь навчально-виховний процес мав психологічний супровід (організаційно-методична, консультативна робота, профілактична,  психодіагностична та корекційно-розвивальна робота, а також психологічна просвіта і зв’язки з громадськістю) та підтримувався співпрацею з батьками студентів.