014.11 “Середня освіта (Фізична культура)”

Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта
Предметна спеціальність/спеціалізація: 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Форма навчання: денна/заочна, контракт
Наша мета: Підготовка конкурентоспроможного фахівця, який володіє сучасними освітніми й інформаційними технологіями в галузі фізичної культури, спорту і педагогіки, здатного до творчої професійно-педагогічної діяльності, безперервної самоосвіти та самовдосконалення.

Дізнатись більше …

015.39 “Професійна освіта (Цифрові технології)”

Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Предметна спеціальність/спеціалізація: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
Форма навчання: денна/заочна, контракт
Наша мета: Підготовка конкурентоспроможних фахівців з високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, здатних здійснювати як освітню діяльність з цифрових технологій для професійної підготовки кваліфікованих робітників, так і виробничу діяльність з використання цифрових технологій з урахуванням потреб суспільства та потенційних роботодавців.

Дізнатись більше …

017 “Фізична культура і спорт”

Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт
Форма навчання: денна/заочна, контракт
Наша мета: Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими та професійними компетентностями у сфері фізичної культури та спорту, що спрямовані на здобуття студентом знань, умінь і навичок щодо побудови, корекції та оптимізації процесів спортивної підготовки, організації та проведення спортивно-масових заходів, здатності до коректної самостійної постановки та вирішення завдань науково-дослідної діяльності прикладного характеру.

Дізнатись більше …

081 “Право”

Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Галузь знань: 08 Право
Спеціальність: 081 Право
Форма навчання: денна/заочна, контракт
Наша мета: Підготовка кваліфікованого, соціально відповідального юриста, що володіє універсальними базовими професійними знаннями та вміннями, які відповідають потребам сучасного ринку праці, суспільства і держави в цілому.

Дізнатись більше …

241 “Готельно-ресторанна справа”

Освітній ступінь: Фаховий молодший бакалавр
Галузь знань: 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа
Форма навчання: денна/заочна, контракт
Наша мета: Надати ґрунтовну освіту у сфері готельного і ресторанного господарства з широким доступом до працевлаштування. Підготувати фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями та практичними навичками з готельно-ресторанної справи та вміють їх застосовувати з метою ефективної організації процесу надання готельних та ресторанних послуг.

Дізнатись більше …